Hỗ trợ trước bán hàng

Hỗ trợ trước bán hàng

  • Cung cấp các thông tin về cơ chế, chính sách
  • Đánh giá khả năng đáp ứng và chất lượng nguyên liệu
  • Hỗ trợ lập dự án đầu tư
  • Hỗ trợ các thủ tục pháp lý dự án
  • Hỗ trợ doanh nghiệp lập phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng để dự án đầu tư được triển khai nhanh chóng và hiệu quả.

Comments

comments